YJ Committee 2016 – 2017

President

Anuja Shah

Vice President 

Mihir Shah

Secretary 

Samil Shah

Treasurer

Monal Shah

Committee Members

Aarti Shah

Ashni Shah

Megna Shah

Serena Shah

Vikrant Jain

Vishal Shah

 

Non-Executives

Ashik Shah

Chandan Shah

Kewal Shah

Mukul Shah

Prakash Shah

 

Contact Any of Us by Email

<firstname>@youngjains.org.uk